Privacy-verklaring

§ 1 Algemeen

Uw persoonsgegevens (bijv. titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming en de wet op de gegevensbescherming van de Europese Unie (EU). Naast de verwerkingsdoeleinden, de ontvangers, de rechtsgrondslagen en de opslagmijnen, wordt u in het volgende reglement ook geïnformeerd over uw rechten en de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Deze gegevensbeschermingsverklaring heeft alleen betrekking op onze websites. Indien u via links op onze sites wordt doorverwezen naar andere sites, gelieve u daar te informeren over de respectieve behandeling van uw gegevens.

§ 2 Webanalyse met Google Analytics

(1) Doel van de verwerking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zog. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. De De informatie die door de cookie wordt gemaakt over uw gebruik van deze website, wordt in principe aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. Bij de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres van Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contract-staten van de overeenkomst over het Europese economische gebied voorheen korter gemaakt. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA overgedragen en daar korter gemaakt. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de activiteiten van de website samen te stellen en om meer service-diensten die met het gebruik van de website en internetgebruik verbonden zijn t.o.v. de exploitant van de website te leveren.

(2) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, f), DSGVO.

(3) Gewettigd belang

Ons legitiem belang is de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden. Om uw belang bij gegevensbescherming te beschermen, gebruikt deze website Google Analytics met de extensie“anonymizeIP()”, zodat de IP-adressen alleen in afgekorte vorm worden verwerkt om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

Categorieën van ontvangers

Google, partnerbedrijven

(5) Overbrenging naar een derde land

Google Ireland Limited is een onderneming die gelieerd is aan Google LLC Google LLC is gevestigdin de Verenigde Staten (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043).

(6) Opslagperiode

38 maanden

(7) RECHT VAN BEZWAAR

U kunt de opslag van cookies door een betreffende instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter op dat in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website in hun volle omvang gebruik gemaakt kan worden. U kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld voor Google en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: optout U kunt ook voorkomen dat gegevens worden verzameld door eenoptout-cookie in te stellen. Als u wilt voorkomen dat in de toekomst uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt, klikt u hier: Google Analytics deactiveren

§ 3 Informatie over cookies

(1) Doel van de verwerking

Op deze website worden technisch noodzakelijke cookies gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in of door uw internetbrowser op uw computersysteem.

(2) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, f), DSGVO.

(3) Gewettigd belang

Ons legitiem belang is de functionaliteit van onze website. De door middel van technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen. Dit beschermt uw belang bij gegevensbescherming.

(4) Opslagperiode

Technisch noodzakelijke cookies worden gewoonlijk gewist wanneer de browser wordt gesloten. Permanent opgeslagen cookies hebben een levensduur die varieert van enkele minuten tot meerdere jaren.

(5) RECHT VAN BEZWAAR

Indien u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, dient u de acceptatie van deze cookies in uw internetbrowser uit te schakelen. Dit kan echter een functionele beperking van onze website tot gevolg hebben. U kunt permanent opgeslagen cookies ook te allen tijde via uw browser verwijderen.

§ 4 Plugins en tools

Google Maps

Wij gebruiken een API van de cartografische dienst Google Maps op onze website. De provider isGoogle Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uwIP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij als aanbieder hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aanduiden gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1,. f, van de DSGVO. Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleidvan Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

§ 5 Rechten van de betrokkene

Worden er persoonsgebonden gegevens van u verwerkt, dan bent u de betrokken i.S.d. DSGVO en heeft u de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

1. Recht van informatie

Ukunt de verantwoordelijke voor de verwerking om bevestiging vragen of persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt. Indien een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken u de volgende informatie te verstrekken:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

(4) de beoogde duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagperiode;

(5) het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;

(8) dhet bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de DSGVO en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene. U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de GDPR in verband met de doorgifte.

2. Recht op rectificatie

U heeft jegens de verantwoordelijke voor de verwerking het recht op rectificatie en/of aanvulling indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke voert de rectificatie zonder onnodige vertraging uit.

3. Recht op beperking van de verwerking

U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden:

(1) Indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

(2) de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of

(4) indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog niet is vastgesteld of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat. Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door de verantwoordelijke voor de verwerking in kennis gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op verwijdering

a. Verwijderingsverplichting

U kunt de voor de verwerking verantwoordelijke verzoeken de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te wissen en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht dergelijke gegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende gronden van toepassing is:

(1) De u betreffende persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.

(2) U trekt uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR.

(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.

(6) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de GDPR.

B. Informatie aan derden

Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, van de GDPR verplicht is deze te wissen, treft hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hen hebt verzocht alle koppelingen naar, of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te wissen.

c) Uitzonderingen

Het recht op wissing is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is om.

(1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;

(2) om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de GDPR;

(4) voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, voor zover het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou kunnen maken of ernstig zou kunnen schaden; of

(5) voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims.

5. Recht op informatie

Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt uitgeoefend, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of wissing van de gegevens of van de beperking van de verwerking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om door de voor de verwerking verantwoordelijke over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, zonder te worden gehinderd door de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO of artikel 9, lid 2, onder a), of op een verdrag overeenkomstig art 6, lid 1, onder b), van de DSGVO en

(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures. Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

7. Recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO; dit geldt ook voor profilering op grond van deze bepalingen.

De voor de verwerking verantwoordelijke zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt. U hebt de mogelijkheid om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

8. Recht om uw toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt het recht uw verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. Door het herroepen van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de plaatsgevonden verwerking vanwege de toestemming tot de herroeping niet aangetast.

9. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering – is gebaseerd en dat voor u rechtsgevolgen heeft of voor u soortgelijke significante gevolgen heeft. Dit is niet van toepassing indien het besluit

(1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke,

(2) toelaatbaar is op grond van wettelijke bepalingen van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen bevatten om uw rechten en vrijheden alsmede uw rechtmatige belangen te beschermen; of

(3) wordt gemaakt met uw uitdrukkelijke toestemming. Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden alsmede uw legitieme belangen te beschermen. Met betrekking tot de in de leden (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden alsmede van uw rechtmatige belangen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte op grond van artikel 78 GDPR.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

Kienlabel B.V.

Craenakker 14

NL-5951 CC Belfeld

Tel.: +31 77 – 20707 00

Email: info@kienlabel.com

Contactgegevens van de vertegenwoordiger van de gegevensbescherming:

Daniel-Eckhardt-Straße 10, 45356 Essen, datenschutz@Barthel.net